TITULLI: PARASHIKIMI, MODELIMI DHE VLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

Koha: 03.07.2023

Objektivat e kursit:

 

Objektivi kryesor i shkollës verore është që të zhvillojë njohuri gjithëpërfshirëse mbi parashikimin, modelimin dhe vlerësimin e pasurive të paluajtshme.

 • Të kuptojnë konceptet dhe teknikat themelore të përdorura në parashikimin, modelimin dhe vlerësimin e pasurive të paluajtshme.
 • Të zhvillojnë aftësi të nevojshme për të analizuar dhe interpretuar të dhënat e tregut të pasurive të paluajtshme.
 • Të aplikojnë metoda sasiore për të parashikuar tendencat e tregut të pasurive të paluajtshme dhe vlerat e pronave.
 • Të fitojnë aftësi në përdorimin e mjeteve softuerike që përdoren zakonisht në parashikimin dhe vlerësimin e pasurive të paluajtshme si Excel, Risk Solver dhe SPSS
 • Të vlerësojnë në mënyrë kritike mundësitë e investimit në pasuri të paluajtshme, bazuar në analizat e tregut dhe teknikat e vlerësimit.

 

Rezultatet e mësimnxënies: Në fund të kursit, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Përshkruajnë parimet dhe teoritë kryesore të parashikimit, modelimit dhe vlerësimit të pasurive të paluajtshme.
 • Mbledhin dhe analizojnë të dhënat përkatëse për analizën e tregut të pasurive të paluajtshme.
 • Përdorin modele statistikore dhe ekonometrike, për të parashikuar tendencat e tregut të pasurive të paluajtshme.
 • Zbatojnë metoda të vlerësimit, për të vlerësuar vlerat e pronës dhe për të vlerësuar fizibilitetin e investimit.
 • Vlerësojnë dhe interpretojnë rezultatet e analizave dhe vlerësimeve të tregut të pasurive të paluajtshme.
 • Komunikojnë në mënyrë efektive parashikimet e pasurive të paluajtshme dhe gjetjet e vlerësimit tek palët e interesuara.

 

Grupet e synuara:

 • Studentë të Shkollës së Lartë të Shkencave Sociale;
 • Studentë të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit;
 • Studentë të Fakultetit të Arkitekturës; dhe;
 • Studentë të Fakultetit të Gjeodezisë.